top of page

ONZE WERKWIJZE

Ons beheer is gericht op het realiseren van een representatieve, kwalitatieve en veilige tij­delijke ingebruikname van desbetreffende panden ter preventie van de leegstandsrisico’s. Bij het beheer door FMT is een beredeneerde, kwaliteitsvolle aanpak het uitgangspunt. Hier­bij zijn een zorgvuldige selectie van derde gebruikers, het hanteren van juridisch getoetste overeenkomsten “bezetting ter bede” en periodieke pandcontroles gericht op veiligheid en netheid de pijlers van een representatieve en flexibele tijdelijke ingebruikname. Bij het realiseren van de invulling van het pand wordt steeds bij voorkeur geopteerd voor een cre­atieve oplossing.

In de volgende paragrafen lichten we ons plan van aanpak kort toe.

FMT in een notendop

• Strenge selectie van tijdelijke gebruikers

• Waardebehoud van uw vastgoed

• Bijdrage aan een positief imago van de locatie

• Binnen de 2 kalender-maanden leveren wij uw vastgoed bezemschoon op

Sleutelbeleid

FMT zal voor aanvang van het leegstandbeheer de sleutels en eventuele sleutelkaarten van het goed in ontvangst nemen en indien nodig de cilinder in de toegangsdeur vervan­gen door een cilinder uit haar sleutelplan. Dit sleutelplan kan waar gewenst worden uitge­breid met binnen-/tussendeuren en toegangsdeuren van individuele ruimten. Tevens zal FMT instaan voor de bewaring van alle aan haar bezorgde sleutels en dit voor de duurtijd van de beheeropdracht. De eigenaar kan de sleutels op eenvoudig verzoek opvragen en heeft zo te allen tijde toegang tot de panden. De in bewaring genomen sleutels worden door FMT op een veilige locatie bewaard.

 

Invulling

Zoals eerder vermeld zal FMT bij voorkeur creatieve partijen plaatsen. Een rigoureuze selec­tie en screening van de kandidaat-bezetters staat aan de basis van onze invulling. Hierdoor worden kwaliteit en representativiteit gewaarborgd.

Uitgangspunten bij onze intake- en selectieprocedure

• Tijdens een persoonlijk intakegesprek worden de verwachtingen van beide partijen aan elkaar getoetst.

• Kandidaat bezetters beseffen dat de ruimte andermans eigendom is en gaan dan ook zorgvuldig en respectvol met de ruimte om.             

• Verfraaiingswerken worden aangemoedigd.

• Kandidaat bezetters zijn flexibel en zich bewust van het tijdelijke karakter van het gebruik van de ruimte.

• Periodiek zal overleg tussen FMT en de eigenaar plaatsvinden waarbij de invulling geëvalueerd wordt.

Is het risico op kraak, molest of vandalisme aanzienlijk of worden er, ondanks de inspannin­gen van FMT, geen precaire gebruikers gevonden, dan biedt FMT de mogelijkheid om de site in separate opdracht geheel of gedeeltelijk te beveiligen met behulp van innovatieve CCTV bewakingssystemen welke geleverd worden door VPSitex, het beveiligingslabel van VPS Nederland. Het aanbod van VPSitex biedt oplossingen voor elk type leegstand en elk type leegstaand object.

 

Contractvorm

FMT hanteert voor het leegstandbeheer juridisch getoetste overeenkomsten ‘bezetting ter bede’ voor het plaatsen van bezetters: een flexibele contractvorm, waarbij de gebruiker geen huurder maar ‘bruiklener’ van de ruimte is. De overeenkomst met de bruiklener wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 28 dagen. Deze contracten kunnen waar nodig en uitsluitend in overleg met de eigenaar aangevuld worden met an­dere precaire contractvormen. De eigenaar kan de samenwerkingsovereenkomst met FMT op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimum 2 kalendermaanden.

 

Controle en toezicht

Periodieke pandcontroles worden door FMT uitgevoerd aan de hand van een door ons zorgvuldig opgestelde checklist. Indien genoodzaakt/gewenst kan het controleprotocol in overleg met de eigenaar worden opgesteld. Iedere bruiklener dient zich te houden aan de algemene huisregels en richtlijnen inzake brandveiligheid zoals opgesteld door FMT. Deze worden door middel van een bijlage aan de overeenkomst bezetting ter bede en posters (in het object) bekendgemaakt aan de bruikleners. Indien nodig, stellen wij per object een separate, voor dat pand geldend, huis­reglement op. De bruiklener is verplicht om, als goede huisvader, voor de bewaring en het behoud van het vastgoed zorg te dragen. Indien wij gedurende onze controlerondes een gebrek constateren, zullen wij dit oplossen.

Onze controlerondes zijn gericht op:

• Representativiteit van het gehele gebouw en zijn directe omgeving

• Technische mankementen en brandveiligheid

• Verantwoord en duurzaam gebruik door de bruiklener

• Correct afvoeren van vuilnis

 

Advies en opvolging​

Tussen FMT en de eigenaar kunnen indien gewenst periodieke overlegmomenten plaats­vinden waarbij FMT advies en verslag uitbrengt betreffende het leegstandbeheer in op­dracht de eigenaar. Ook worden tijdens deze overlegmomenten de lopende en nieuw op te volgen dossiers betreffende ruimtelijke ordening, leegstand- en verwaarlozing, fiscaliteit (indien advies van FMT door de eigenaar gevraagd wordt) en (onderhouds-)werken aan het object behandeld.

 

Oplevering

Bij het einde van de overeenkomst met betrekking tot het leegstandbeheer van een ge­bouw, zal de bruiklener het object, onder afgifte van alle sleutels en eventuele andere zaken behorende bij het pand, leeg en bezemschoon opleveren. Het gebouw dient in dezelfde staat te zijn als waarin de bruiklener het bij aanvang van de overeenkomst heeft aanvaard, behoudens normale slijtage en veroudering, tenzij anders overeengekomen met de eigenaar. FMT zal het pand inspecteren aan de hand van het opgestelde oplever­rapport en de controlerapportages waarin eventuele gebreken zijn opgenomen. Aan de hand daarvan zal een eindinspectie plaatsvinden en plaatsbeschrijving opgesteld worden.

 

Aansprakelijkheid

Afhankelijk van de modaliteiten van de verzekering van de eigenaar zullen de bruikleners met wie FMT een overeenkomst “bezetting ter bede” aangaat vereist zijn de nodige aan­vullende verzekeringen af te sluiten zoals bvb. een huurdersaansprakelijkheidsverzekering (noot: in het assurantierecht dekt de term “huur” ook bezetting ter bede). Daarnaast eist FMT van haar bruikleners bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst een waarborgsom ter hoogte van minimum twee maanden bruik­leenvergoeding.

 

Voorwaarde

De leegstandbeheerskosten komen voor rekening van de bruiklener, hierdoor is de dienst­verlening met betrekking tot het leegstandbeheer kosteloos. De vaste lasten die verband houden met het onroerend goed zijn, zelfs als FMT of de geplaatste bruiklener daarvoor wordt aangeslagen, voor rekening van de eigenaar.

 

Uitrusting

De eigenaar zal ervoor zorgen dat het pand wind- en waterdicht is en dat sanitaire voor­zieningen, zoals wc en handenwasser, alsook voldoende elektriciteit en eventuele warm­tebronnen aanwezig zijn en naar behoren zullen functioneren.

Onze service:

• FMT maakt, in nauwe dialoog met de eigenaar, per object een professioneel plan van aanpak op.

• FMT fungeert als aanspreekpunt voor de tijdelijke gebruikers.

• De eigenaar zal niet belast worden met operationele zaken.

• Contracten met korte opzegtermijn (2 kalendermaanden tussen eigenaar en FMT en 28 dagen tussen bruiklener en FMT).

• FMT verzorgt de volledige administratie en facturatie.

• 24/7 bereikbaar in geval van calamiteiten.

• FMT zal wekelijkse controlerondes uitvoeren.

• Onze eigen onderhoudsdienst kan – indien gewenst – klein onderhoud en dagelijkse klachten oplossen.

bottom of page